tisdag 26 augusti 2008

Billström bör även tala klarspråk om LAS!

Idag skriver migrationsminister, Tobias Billström med fler på DN-debatt att svensk migrations-och- integrationspolitik inte lyckats integrera invandrarna i det svenska samhället. Artikeln är intressant därför att den belyser en del viktiga faktorer som skapat många av dagens problem.

Det första är övergången från arbetskraftsinvandring till framförallt flykting och anhöriginvandring som kantats av ett system genomsyrat av ett omhändertagandeperspektiv.

Det andra är samhällets oförmåga att tala om "både" rättigheter och skyldigheter och de värderingar den svenska demokratin vilar på i rädsla för att bli stämplade som främlingsfientliga.

Det tredje är arbetsmarknadens svaghet att se invandrarna som en resurs (även ur ett globalt perspektiv)

Det fjärde är den etniska segregation som bildats i en del kommuner (t.ex. Södertälje) när introduktionspolitiken inte lyckats skapa incitament som arbete, språk, utbildning och bostad för att nyanlända ska söka sig till andra delar av landet.

Jag tycker liksom Billström det är viktigt att vi vågar diskutera en del känsliga frågor öppet utan rädsla för att bli uppfattade som främlingsfientliga. Men det är också angeläget att tala om andra relevanta frågor som t.ex. hur LAS (lagen om anställningsskydd) och turordningsreglerna bidrar till att diskriminera människor. I synnerhet invandrare, ungdomar och äldre.

Vi bör med nittiotalskrisen färskt i minnet se till att inte upprepa historien nu när prognoserna pekar neråt för de kommande åren. För det är som Bilström klokt belyser i artikeln att arbetslinjen är avgörande för människors ekonomiska oberoende, men det förutsätter att vi har ett system som är rättvist.

1 kommentarer:

roberth sa...

Får kritiska inlägg ej komma med i din blogg?