måndag 2 juni 2008

Invandringen kan endast överleva med nytt introduktionssystem

Idag presenterar regeringens utredare Monica Werenfels Röttorp ett helt nytt mottagarsystem för nyanlända invandrare på DN - debatt. Förslagen är både intressanta och viktiga och förtjänar en seriös diskussion.

Röttorp understryker vid flertal tillfällen i texten hur viktigt det är att ha ett bra introduktionssystem som jag själv i olika sammanhang sagt är grunden för en bra integrationspolitik.

Klarar vi inte av att redan från dag ett se till att nyanlända kommer i kontakt med samhällets olika sfärer blir det svårt att kräva det om människor först ska brytas ner, tas om hand, tvingas leva på bidrag och slussas ut i utanförskap för att sedan efter några förlorade år i det nya landet omfattas av introduktioner.

Det är inte bara slöseri med tid utan värdefull kunskap och erfarenheter människor bär med sig från sina gamla hemländer.

Ovannämnda beskrivningar har genomsyrat tidigare regeringar(s) politik och varit integrationspolitikens största fiende, därför är det bra att alliansregeringen en gång för alla gör upp med denna omhändertagandementalitet.


Här är några av utredarens förslag

Alla har rätt till introduktionsersättning men det förutsätter att man arbetar på heltid (aktiv arbetssökande, deltar i arbetspraktik, sfi-undervisning el liknande)

- Jag tycker det är bra att introduktionsersättningen kopplas till meningsfull sysselsättning, att den är högre än försörjningsstödet och att den minskar om man inte har giltiga skäl för sin frånvaro. Det blir ett tydligt incitament för att delta i programmet hela vägen.

Introduktionsersättningen föreslås bli individuell och inte beräknas på familjens totala ekonomiska situation som idag.

- Detta innebär att båda vuxna måste vara aktiva under introduktionstiden för att få ekonomin att gå ihop. Jag tror framförallt kvinnor blir vinnare på det här förslaget (det borde få feministerna att jubla av lycka). Idag lever många kvinnor i dubbla utanförskap och isoleras från övriga samhället, med denna ordning ges de möjlighet att lära sig och ta del av sina rättigheter.

Lots, den nyanlände får hjälp av en lots som hjälper till att skapa nätverk, vara behjälplig med kontakter och samverka med andra aktörer för att introduktionen ska gå snabbare. Lotsen är en oberoende professionell aktör och inte en myndighetsperson, det kan instiftas olika lotsar så den nyanlände själv kan bestämma sin lots.

- Bra idé, den nyanlände får hjälp att bygga nätverk som är nödvändig för att snabbt komma in på arbetsmarkanden. Även bra att det inte är myndighetsbaserad, risken är att förmynderitänkandet smyger med i arbetssättet.

Kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända men nyanlända blir inte tvingade till tvångsförflyttning.

- Det är bra att Röttorp avvisar senaste årets debattförslag om tvångsförflyttning av nyanlända. Men samtidigt är det viktigt att det nya introduktionssystemet klart och tydligt informerar nyanlända konsekvenserna av att vilja bosätta sig i t.ex. Södertälje med trångboddhet, svårare möjlighet att lära sig svenska, risk för arbetslöshet osv.

Jag är helt övertygad om att människor som flytt från krig, diktatur, religiös, etnisk eller annat förtryck inte vill börja det nya livet genom att förpassa sig själv i utanförskap. Men då måste också informationen framgå klart och tydligt om konsekvenserna med vissa val man gör. Jag tror även att introduktionsersättningen kan må bra av ekonomiska styrmedel, dvs att den minskar om man bosätter sig i Södertälje och ökar om man väljer en annan kommun där det inte bor så många invandrare.

Genom tydliga incitament som jobb, språk, boende och överhuvudtaget möjligheten att snabbare komma i kontakt med svenskar tror jag är avgörande för en bra integrationspolitik